Произведено в България

Политика за личните данни

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни – крайни потребители. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

1. Каква информация се събира от Сайта ?
За да използвате услугите на Сайта, той се нуждае от определена информация за вас, с която може да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

2. Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

- В случаите, когато за определена услуга на сайта се налага, ние можем да искаме от вас следните категории лични данни:

– вашите имена
– валиден имейл адрес
– телефонен номер

Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права, описани по – долу.

3. Информация, която Сайтът събира от Потребителя.
За изпълнението на определени функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп през него, ние събираме информация за Вас от вашия компютър автоматично. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

– IP адрес
– използвания от Вас браузър
– предпочитаните настройки на език
– вид използвано устройство за зареждане на сайта
– информация за операционната система на вашето устройство

В допълнение може да се събират данни и за:

– броя кликове, които правите докато разглеждате сайта
– кои страници от нашия сайт сте разгледали
– от кои страници сте препратени към нашия сайт
– в случай на рекламни публикации на сайта – брой преглеждания.
– времето, което сте прекарали в разглеждане на сайта

4. Лични данни на деца. Как се отнасяме към тях ?
Услугите на сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Ние не целим и не желаем да събираме лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през сайта.
Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава Дружеството да обработва тези данни по установен начин.

5. От кого се събира информация ?
Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите посетители, включително крайни потребители – субекти на данни.

6. Как се събира информацията ?
Личната информация, която се  обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

– предоставена лично и доброволно от посетителя;
– събрана автоматично от и през сайта, включително през информационни системи
– чрез “бисквитки” за оптимизиране на неговото представяне и анализ.

7. Защо се събират и обработват данни, и на какво правно основание?
Ние използваме описаната по – горе информация за различни цели, въз основа на съответните правни основания, а именно:

Категория данни Цел на обработването Правно основание съгласно Регламент относно  защитата на данните  (GDPR)
 1. Имена
 2. Актуален имейл адрес
 3. Актуален телефон

За предоставяне на услуга и функционалност на сайта и лична комуникация

Чл. 6, ал.1 а) – субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни (посредством избора и създаване на потребителски профил в сайта)

 1. IP адрес
 2. Използван браузър
 3. Езикови настройки
 4. Вид ползвано устройство
 5. Вид операционна система

За предоставяне на пълната функционалност на Сайта

1. Чл. 6, ал.1 б) – обработването е необходимо за изпълнението на договор (предоставяне на услуга - ползване на уебсайт)

Аналитични данни:

Подобряване на предоставяните от сайта услуги и статистика

1. Чл. 6, ал. 1 е) –  легитимен интерес

Маркетнигови данни

Профилиране на потребители и таргетиране на реклами

1. Чл. 6, ал. 1 а) –  предоставено съгласие за обработване на от субекта на данни

8. Период на съхранение на личните данни

Събраната потребителска информация през сайта се съхранява за следните срокове:

Категории данни Начин на събиране Цел за ползването Срок на съхранение
 1. Имена
 2. Актуален имейл адрес
 3. Актуален телефон

Чрез  контакната форма в сайта

За предоставяне на услуга и функционалност на сайта и лична комуникация

До заявено желание от Потребителя

Аналитични данни

През  „бисквитки” и сходни технологии

За предоставяне на пълната функционалност на Сайт

До 24 месеца (съхраняват се само от трети лица)

 

Маркетинг за гарантиране на законосъобразно и добросъвестно обработване.

1. Какви мерки сме предприели за опазване на вашите данни ?
В съответствие с Европейското законодателство поддържаме подходящи и необходими технически и организационни мерки защитата на данните на потребителите, включително и за предотвратяване на неупълномощен достъп до тях и/или до тяхното неправилно използване. Използваме бизнес системи, процедури и информационни технологии, с които адекватно защитаваме вашите лични данни и осигуряване тяхната безопасност. Единствено оторизиран персонал има достъп до личните данни в нашите информационни системи.

2. Как гарантираме сигурността ?
Събраните данни от потребителите на Сайта са систематизирани в регистри, които са обект на криптографска защита. Самите регистри с данни са разположени върху твърдата памет на компютърни системи с ограничен технически и физически достъп, само от квалифициран и обучен персонал.

3. С кого споделяме вашата информация?
Дружеството не споделя лични данни на потребителите на Сайта.
Въпреки това, възможно е в определени ситуации да споделим вашата лична информация с трети лица в следните случаи:

Субект на споделяне Описание Основание съгласно Общ Регламент относно защитата на данните (GDPR)

Специален орган на власт - админситративен, съдебен и/или орган на изпълнителната власт

1.При необходимост и задължение за разкриване на търговска тайна; 2. Във връзка с разрешаване на правни спорове пред компетентен съд и/или арбитраж; 3. Споделяне на информация с правоохранителни органи и финансови институции, когото това се налага от закон или е крайно необходимо за предотвратяване, установяване или преследване на криминална дейност или измами.

Чл. 6, ал 1, т. “в”

Ако искате да научите повече за предоставените ви права, за начина на тяхното упражняване и процедурите за това, можете са посетите информационният уебсайт на Европейския надзорен орган за защита на личните данни или на надзорния орган за Р България – Комисия за защита на личните данни.

4.Как можете да упражните правата си ?
Потребителят може винаги и по всяко време да упражни своите права. За да можем да бъдем максимално полезни в този процес, е необходимо да се свържете с нас по имейл или телефон.

Ако имате въпроси или коментари относно настоящата политика за лични данни, можете да изпратете запитване чрез лицензиран пощенски оператор, да се свържете с нас на тел. 088 537 2611 или изпратите имейл на owlinhome@abv.bg

Настоящата Политика за личните данни е приета и утвърдена на 02.08.2018 г.

Политиката е съобразена с действащото към момента на утвърждаване законодателство, както и с общоевропейската и национална правна рамка в сферата на защитата на личните данни.

Дата на публикуване: 02.08.2018